top of page

Algemene voorwaarden 

Weddingster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Cynthia Gorlee, handelend onder de naam Weddingster, gevestigd te Rotterdam aan de Abraham van den Boshof 1, ingeschreven in het handelsregister onder KvK Den Haag nummer 69671635.

 

Opdrachtgever: de wederpartij van Weddingster zijnde diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het assisteren en adviseren in de organisatie van een bruiloft of evenement, of in wiens naam Weddingster een bruiloft, verloving, jubileum of evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitvoering van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

 

Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Weddingster geen invloed kan uitoefenen en waardoor Weddingster niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht worden mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
• een dag of dagen van nationale rouw;
• contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
• overheidsbesluiten;
• werkstaking;
• natuurrampen;
• ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Weddingster;
• sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
• epidemieën of pandemieën

 

Artikel 1 – Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Weddingster.

1.2         Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

1.3         De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomt met Weddingster of het deelnemen bij/door op namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van Weddingster.

 

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1         Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk een aanbod van Weddingster ondertekend (via DocuSign). De opdrachtgever ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

2.2         De uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen in offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3         De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.4         De prijzen voor diensten en goederen geleverd door derden (leveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen van Weddingster. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn rechtstreeks voor de opdrachtgever.

2.5         Het staat Weddingster vrij om altijd zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal Weddingster dit bedrag terugboeken.

2.6        Bij locaties op meer dan 1 uur afstand rijden vanaf Rotterdam, dient de opdrachtgever één of meerdere overnachting(en) te boeken voor Weddingster. 

2.7        Indien het gaat om een buitenlandse bruiloft of een locatie langer dan 1 uur rijden vanaf Rotterdam, gelden dezelfde voorwaarden als hier omschreven voor een binnenlandse bruiloft. De extra kosten die voor het buitenland en/of binnen Nederland gemaakt dienen te worden, denk aan reis- en verblijfkosten, zijn voor de opdrachtgever en worden op basis van nacalculatie gefactureerd. 

Artikel 3 – Medewerking door de opdrachtgever

3.1         Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens welke Weddingster nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in door Weddingster gewenste vorm te worden aangeleverd aan Weddingster.

3.2         Opdrachtgever dient ervoor te zorg dat Weddingster wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3         Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Weddingster ter beschikking gestelde informatie. Ook wanneer deze via of van derden afkomstig zijn. Weddingster is niet aansprakelijk voor schade, doordat Weddingster bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

3.4         Opdrachtgever geeft toestemming aan Weddingster tot het gebruik van het beeldmateriaal voor het portfolio, social media- en online kanalen van Weddingster. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan dient dit te worden aangegeven door de Opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1         Weddingster zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4.2         De Opdrachtgever vrijwaart Weddingster van de dienst(en) wanneer de opdracht door overmacht niet uitgevoerd kan worden

4.3         De stylingsmaterialen die Weddingster ter beschikking stelt blijven eigendom van Weddingster met uitzondering van (verse) bloemen en materialen zoals overeengekomen in de offerte voor de styling. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd worden geretourneerd dient Opdrachtgever dit te vergoeden.

 

Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst

5.1         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2         Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Weddingster de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3         Weddingster houdt zich het recht voor de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Weddingster is verplicht deze prijswijzigingen aan Opdrachtgever te melden en toe te lichten.

5.4         Weddingster mag het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en hierdoor niet toerekenbaar is. Weddingster zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag hierover informeren. 

 

Artikel 6 – Vergoeding

6.1         De overeengekomen vergoeding van Weddingster is exclusief onkosten van Weddingster en exclusief declaraties van door Weddingster ingeschakelde derden.

6.2         De door Weddingster gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de factuur in rekening gebracht op basis van € 0,40 excl. BTW per gereden kilometer.

6.3          Voor de door Weddingster gemaakte reistijd vanaf 1 uur, geldt het uurtarief.

 

Artikel 7 – Betaling

7.1         Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum. Een tweede voorschotbetaling van 40% van het geoffreerde bedrag vindt plaats 2 maanden voor de bruiloft. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever een laatste factuur binnen 2 weken, voor de resterende 20% en voor de kosten op basis van nacalculatie. 

7.2         De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Weddingster is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Weddingster is ontvangt een aanvullende schadevergoeding voor alle ter zake van de reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

  

Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst

8.1       Weddingster heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke bepalingen. Weddingster heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

8.2       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Weddingster op de opdrachtgever direct opeisbaar. 

8.3       Weddingster behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen

8.4       Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Weddingster gemaakte kosten, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 75% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 3 maanden voor de levering, of 90 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 12 weken voor de levering, en 100 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering of bij annulering op de dag van de bruiloft zelf.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en schade

9.1       Weddingster sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit:

9.1.1      Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een bruiloft, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.

9.1.2     Handelen en invloeden van direct en niet direct, bij de uitvoering van de bruiloft betrokken derden.

9.1.3     Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Weddingster en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeerd geldende normen niet in redelijkheid aan Weddingster kunnen worden toegerekend.

9.1.4     Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een bruiloft, op locaties dan wel op het nautische gebied.

9.1.5     Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een bruiloft.

9.1.6     Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een bruiloft is voor rekening en risico van betreffende leverancier, voor deze schade kan Weddingster nimmer aansprakelijk gesteld worden.

9.2        Indien Weddingster aansprakelijk is voor direct schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 2500 euro (zegge tweeduizen, vijfhonderd euro).

9.3       Weddingster is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Weddingster of derden.

 

Artikel 10 – Uitbesteding werk aan derden

10.1       De opdrachtgever machtigt Weddingster om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Weddingster aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Weddingster met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en)

10.2       Weddingster wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn leveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken

10.3        Weddingster mag persoons- en opdrachtgegevens delen met derde(n) ten behoeven van de uitvoering van de opdracht

 

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1        Weddingster behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2        Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Weddingster, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1       Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

 

Artikel 14 – Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

bottom of page